CLASAREA cailor Lipiţani în cadrul Asociaţiei Crescătorilor Particulari de Cai Lipiţani din Romania PDF Imprimare Email
Vineri, 28 Ianuarie 2011 20:25

Clasarea cailor de reproducţie în cadrul asociaţiei se execută  conform ,,Criterii de bonitare,, elaborat de Autoritate Hipică Naţională publicat in Monitorul Oficial al României Nr.894,2.XI.2006. Pe baza acestei redăm mai jos în extras criteriile şi procedeul bonitării cailor de reproducţie de rasă Lipiţană.

Aprecierea calităţii cabalinelor de reproducţie are  ca scop determinarea valorii zootehnice şi de producţie a acestora,pe baza unor criterii privind: originea şi tipul rasei,exteriorul(dimensiuni corporale,conformaţie şi mersuri),capacitatea energetică şi calitatea descendenţilor.În baza rezultatelor aprecierii se stabileşte clasa de calitate.

Aprecierea cabalinelor se face de către Comisia Naţională de Clasare şi Evaluarea a Cabalinelor de Rasă.

Lucrările de calificare şi clasare ale  cailor Lipiţani se organizează de către asociaţie în locuri şi spaţii amenajate, în centre regionale,care să asigure condiţii optime pentru corecta desfăşurare a lucrărilor de apreciere,pe baza cererii scrise de către proprietari.Cererea de clasare a proprietarilor trebuie să conţine următoarele: Numele proprietarului,adresa, numele cailor,dangale ,Tata şi Mama,data naşterii ,categoria clasării.

Caii Lipiţani se apreciază individual,astfel:

a.Până la susţinerea probelor de calificare tineretul cabalin se apreciază după următoarele criterii:origine şi exterior(dimensiuni corporale,conformaţie şi mersuri);

b.după susţinerea probelor de calificare tineretul cabalin se aprecizează şi după capacitatea energetică:

c.aprecierea după calitatea descendenţilor se face astfel:

-pentru armăsari,după două generaţii,incluzând toţi produşii armăsarului respectiv,iar  un număr apreciabil dintre aceştia să realizeze un punctaj cuprins între 80 şi 100 de puncte la aprecierea exteriorului şi un punctaj cuprins între 40 şi 60 puncte la aprecierea mersurilor;

-pentru iepe,după două generaţii,incluzând toţi produşii iepei respective,iar un număr apreciabil dintre aceştia să realizeze un punctaj cuprins între 80 şi 100 de puncte la aprecierea exteriorului şi un punctaj cuprins între 40 şi 60 de puncte la aprecierea mersurilor.

Cabalinele de rasă pot fi prezentate Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a cabalinelor de rasă pentru apreciere,de două ori,după care comisia va decide după caz ,o altă examinare.

Tehnica aprecierii

Aprecierea cailor Lipiţani, se face prin examinare individuală,avându-se în vedere următoarele criterii:originea şi tipul rasei,exteriorul(dimensiuni corporale,conformaţie şi mersuri),capacitatea energetică şi calitatea descendenţilor,luându-se în considerare datele înregistrate în evidenţele genealogice ale Asociaţiei Crescătorilor Particulari de Cai Lipiţani din Romania (in continuare Asociaţia), după caz:

a.originea şi tipul rasei se stabilesc după evidenţele genealogice ale Asociaţiei,completându-se cu examinarea individuală a cailor privind însuşirile rasei Lipiţan.

b.aprecierea exteriorului se face după dimensiunile corporale:la tineretul sub 4 ani se aplică corecţii de vârstă ,adăugări sau scăderi,pentru a corespunde  vârstei apropiate,stabilite pentru ani întregi şi jumătăţi de ani,conform tabelului  de mai jos:

Vârsta
(ani)
Talia
(cm)
Perimetrul toracic
(cm)
Perimetrul fluierului
(cm)
3 ½ 2 6 0,5
3 4 11 1
2 ½ 6 16 1,5
2 9 22 2
1 ½ 12 32 3

Toate datele privind dimensiunile corporale ,conformaţia,mersurile şi capacitatea energetică se înscriu în tabela de clasare (formulare –tip). Aprecierea generală şi încadrarea într-o clasă de calitate se fac de către Comisia de Clasare.

Fiecare caracter sau însuşire se aprecizează printr-un sistem de puncte,pe o scară de la 1 la 10,conform fişelor de bonitare model.

După apreciere ,cabalinele de reproducţie se încadrează în una dintre următoarele clase de calitate:record,elită şi clasa I,astfel:

a.în clasa record se încadrează caii cu însuşiri excepţionale în cadrul rasei şi care pot contribui la perfecţionarea rasei;

b.în clasa elită se încadrează caii cele mai reprezentative din rasa Lipiţană,care îndeplinesc totalitatea cerinţelor şi sunt buni amelioratori ai rasei Lipiţană;

c.în clasa I se încadrează caii care în general corespund cerinţelor rasei Lipiţană;

Pentru fiecare clasă de calitate şi criteriu de apreciere s-a stabilit un sistem de puncte de la 5 la 10. Încadrarea cailor în una dintre aceste clase de calitate este determinată de realizarea punctelor minime,prezentate în tabelul de mai jos.

Specificare Record Elită Clasa I Armăsari Iepe Armăsari Iepe Armăsari Iepe
Originea și tipul rasei 10 9 9 8 7 7
Dimensiunile corporale 9 8 8 7 6 6
Exterior (conf. corp., mersuri 8 8 7 7 6 6
Capacitatea energetică 9 9 8 7 5 5
Calitatea descendenților 9 9 8 8 6 6

 

Cabalinele vor fi promovate şi autorizate în Herghelia Naţională ca:

a.armăsari pepinieri-cele care se încadrează în clasa record;

b.iepe pentru reproducţie-cele care se încadrează în clasele record şi elită;

c.armăsari de montă publică-cele cere se încadrează în clasele record şi elită;

Cabalinele încadrate în clasa I nu sunt promovate în Herghelia Naţională,acestea putând fi folosite la reproducţie în nucleul propriu al producătorului.

 

A.Aprecierea după origine şi tipul rasei

La aprecierea tipului rasei Lipiţane se ţine seama de standardul rasei,cerinţele urmărite în creşterea acesteia şi de reglementările în vigoare a Regulamentului de Creştere a Asociaţiei şi a L.I.F.-lui. Aprecierea se face printr-un sistem de puncte,cu semnificaţia prevăzută în tabelul de mai jos:

Exprimarea tipului rasei(a)
Excepțională Foarte bună Bună Satisfăcătoare Rea
Puncte 10-9 8-7 6 5-4 3

 

Aprecierea cailor de rasă Lipiţană după origine se face printr-un sistem de puncte,după cum urmează:

Pentru armăsari Pentru iepe
Numărul de generații de ascendenți Punctajul maxim Numărul de generații de ascendenți Punctajul maxim
5 128 5 128

Se acordă 4 puncte pentru fiecare ascendent,rasă curată,din generaţia 5.

La rasa Lipiţană nu se admit ascendenţi din afara rasei, din afara celor 8 Linii de armăsari şi a Familiilor de Iepe mame recunoscute de L.I.F.

Notă:Punctajul final (b) la aprecierea după origine este dat de valoarea proporţională corespunzătoare,pe o scară de la 1 la 10 a punctajului prevăzut în tabelul de mai sus.Punctajul final la aprecierea după origine şi tipul rasei este dat de media dintre  a şi b.

B.Aprecierea după exterior

B.1.Aprecierea după dimensiuni corporale

Aprecirea cailor după dimensiunile corporale se face pe baza baremelor stabilită pentru rasa Lipiţană,după cum se specifică în tabelul de mai jos:

ARMĂSARI IEPE
Talia Perimetrul toracic Peripetrul fluierului PUNCTE Talia Perimetrul toracic Perimetrul fluirului
162 187 21,0 9 160 187 20,0
160 185 21,0 10 158 185 20,0
158 183 20,5 10 156 183 19,5
156 181 20,5 9 154 181 19,5
154 179 20,0 8 152 179 19,0
152 177 19,5 7 150 177 19,0
150 175 19,5 6 148 175 18,5
148 173 18,5 5 149 173 18,0
- - - 4 144 171 18,0

 

B.2 Aprecierea după conformaţie corporală şi mersuri

La aprecierea cailor de rasă Lipiţană de reproducţie se ţine seamă,în primul rând de caracteristicile rasei ,respectiv a calului clasic de stil Baroc, de obiectivul urmărit in ameliorarea lui ,de a avea mersuri elegante, dar in acelaş timp aptitudini de a corespunde la sportul de atelaje şi la dresaj.

Aprecierea se face static şi în mişcare pe un teren plat şi elastic, pe o platformă marcată dreptunghular,cu laturi de 30 m.Comisia stă la vârful dreptunghiului,având posibilitatea să exmineze mişcarea calului din faţă,spate şi lateral.Prezentarea animalului în faţa comisiei se face fără harnaşament,cu zăbăluţă şi dârlogi de 2,5-3 m,pe mâna stângă,cu măna dreaptă orizontală la 20 cm de zăbăluţă.Partea liberă a dârlogului se ţine cu mâna stângă ridicând şi coborând dârlogii,coordonând într-un anumit fel mişcarea calului. În faţa comisiei de examinare calul se aşează pe 4 picioare,iar cel care îl prezintă se va aşeza în faţa acestuia.Comisia se poziţionează la o distanţă de aproximativ 4m de animal,făcând aprecierea după cum urmează:

a.pe părţile laterale ale animalului se examinează fiecare regiune corporală în parte şi armonia îmbinărilor dintre acestea,în conformitate cu fişa de bonitare.

b.din faţă şi spatele animalului se examinează:lungimile,lărgimile şi formele,iar din spate se examinează şi organele genitale;

c.examinarea copitelor se va face prin ridicarea membrelor,urmărindu-se gradul de tocire normală şi calitatea cornului.

d.în ansamblu se vor aprecia calitatea pielii,culoarea şi calitatea părului;

Aprecierea mersurilor se face prin mişcarea animalului la pas şi trap,pe linie dreaptă,mişcarea trebuie să fie ritmică;

Examinarea se face din:

a.spate,pentru a observa eventualele deficienţe în mişcare;             b.lateral,pentru  a observa amplitudinea,elasticitatea şi rapiditatea mişcărilor la trap.

Modul de apreciere se face pe baza de punctaj cu un sistem de 10 puncte.

Punctele acordate privind aprecierea conformaţiei se vor consemna în fişele de bonitare şi vor fi centralizate.Cabalinele care au tare osoase,fracturi vicios consolidate şi defecte de aplomb majore nu vor fi autorizate la reproducţie.

C. Aprecierea după capacitatea energetică

Capacitatea energetică la cai de rasă Lipiţană, se apreciază pe baza evidenţelor şi documentelor ce confirmă rezultatele probelor de calificare sau  cele obţinute în diferite competiţii hipice prin cuantificarea rezultatelor.Probele de calificare cuprind următoarele faze şi se apreciază conform celor de mai jos.

Faza 1.a).Probă aliură liberă,înhămare individuală la atelaj,pe 5 km cu 35o kg greutate tractată(viteza de deplasare:15 km_h)    Puncte

Sub 18’-20’ 10

Între 20’01”-20’05”                                                                9

Între 20’06”-20’10”                                                                8

Între 20’11”-20’15”                                                                7

Între 20’16”-20’20”                                                                 6

Între 20’21”-20’25”                                                                 5

Între 20’26”-20’30”                                                                 4

Între 20’31”-20’35”                                                                 3

Între 20’36”-20’40”                                                                 2

1.b).Proba de tracţiune uşoară la pas,înhămare individuală la atelaj,pe 1 km cu 350 kg greutate tractată  (viteza de deplasare 7km-h)   Puncte

Sub 9’ 10

Între 9’01”-9’05”                                                                         9

Între 9’06”-9’10”                                                                         8

Între 9’11”-9’15”                                                                         7

Între 9’16”-9’20”                                                                         6

Între 9’21”-9’25”                                                                         5

Între 9’26”-9’30”                                                                         4

Între 9’31”-9’35”                                                                         3

Între 9’36”-9’40”                                                                          2

1.c).Proba de trap întins, înhămare individuală la atelaj ,pe 3 km cu 350 kg greutate tractată(viteza de deplasare 18 km-h).            Puncte

Sub 12’ 10

Între 12’01”-12’05”                                                                       9

Între 12’06”-12’10”                                                                       8

Între 12’11”-12’15”                                                                       7

Între 12’16”-12’20”                                                                       6

Între 12’21”-12’25”                                                                       5

Între 12’26”-12’30”                                                                       4

Între 12’31”-12’35”                                                                       3

Între 12’36”-12’40”                                                                       2

 

Faza 2. Proba de dresaj (teren 100-40m,Progresie de dresaj) Punctaj Maxim

Se punctează mersurile ,aliurile,impulsia,tranziţiile,                  Puncte

supunerea,exactitatea.Sistem de punctare de la 5-0                 25

D. Aprecierea după calitatea descendenţilor

Iepele se aprecizează după calitatea descendenţilor pe cel puţin 2 produşi născuţi,care să realizeze un punctaj cuprins între 80 şi 100 de puncte la aprecierea exteriorului şi un punctaj cuprins între 40 şi 60 de puncte la aprecierea mersurilor,iar armăsarii,după două generaţii de produşi ,dintre care un număr apreciabil să realizeze un punctaj cuprins între 80 şi 100 de puncte la aprecierea exteriorului şi un punctaj cuprins între 40 şi 60 de puncte la aprecierea mersurilor.

Calitatea descendenţilor se stabileşte pe baza datelor din evidenţele genealogice,precum şi prin examinarea individuală efectuată de Comisia Naţională.

Aprecierea se face printr-un sistem de puncte, pe o scară de la 10 la 1, după cum urmează:

a) armăsari şi iepe din Herghelia naţională:                              Puncte

-descendenţi în majoritatea din clasele record şi elită                 10-8

-descendenţi în generalde clasă elită                                        7-6

-descendenţi în general de clasa I                                            5-4

b) armăsari şi iepe de reproducţie care nu sunt în Herghelia Naţională:

-cel puţin 75 % din descendenţi din clasa elită                          10-7

-cel puţin 50 % din descendenţi în clasa I                                  7-5

-cel puţin 25 % din descendenţi în clasa I                                  5-4

-toţi descendenţi necorespunzători pentru reproducţie................sub 4

În cazul realizării unui punctaj de egalitate la cabalinele propuse a fi promovate în Herghelia Naţională, criteriul de departajare la caii Lipiţani se consideră punctajul obţinut la proba de dresaj.

Criterii de apreciere a cabalinelor existente în Herghelia Naţională

Cabalinele existente în Herghelia Naţională vor fi supuse examinării în

fiecare an ,aprecierea acestora făcându-se după următoarele crierii:

1.Dimensiuni corporale.Aprecierea cabalinelor ,după criteriul dimensiuni corporale (talia,perimetrul toracic,perimetrul fluierului) se face avându-se în vedere creşterea tardivă la unele rase (Lipiţan).

2.Exterior.Se analizează:

-defectele de exterior dobândite de la ultima clasare efectuată

-afecţiunile şi bolile dobândite

3.Calitatea descendenţilor:

-descendenţii să nu prezinte defecte majore de exterior

-se analizează performanţele descendenţilor

-dimensiunile corporale să fie corespunzătoare vârstei

În urma acestei aprecieri Comisia Naţională stabileşte menţinerea în Herghelia Naţională sau scoaterea cabalinelor necorespunzătoare.

Vârsta cabalinelor promovate în Herghelia Naţională

Vârsta minimă a cailor Lipiţani care pot fi promovate în Herghelia naţională este de 3.5 ani.

Vârsta maximă a cailor lipiţani care pot fi promovate în Herghelia Naţională este de :-14 ani la iepe de reproducţie

-15 ani la armăsari pepinieri

-10 ani la armăsari de montă publică

În Herghelia Naţională pot fi promovate cabalinele care au totalizat în urma lucrărilor de bonitare,un punctaj cuprins între:

-100-70 de puncte pentru conformaţie corporală;

-40-60 de puncte pentru mersuri;

-îndeplinesc condiţiile menţionate la tehnica aprecierii:

-după origine şi tipul rasei

-după dimensiuni corporale

-după capacitatea energetică

-după calitatea descendenţilor

Attachments:
Download this file (IMG_0001.jpg)IMG_0001.jpg[Progresia 2 atelaje]1819 Kb
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf[Fișă de bonitare]914 Kb
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf[Note de ansamblu]937 Kb
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf[Terenul de dresaj atelaje]725 Kb
Ultima actualizare în Vineri, 28 Ianuarie 2011 21:12
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner